Hytaý BSGG-ni koronawirusyň çeşmesini başga ýurtlardan gözlemäge çagyrdy

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň çeşmesini başga ýurtlardan gözlemäge çagyrdy

HHR-iň epidemiologlary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyny (BSGG) koronawirusyň gelip çykyşyny beýleki ýurtlardan hem gözlemäge çagyrdy. Respublikanyň hünärmenleriniň pikiriçe, Uhan diňe derňewiň başlanan ýerine degişlidir. Bu barada olar BSGG-niň koronawirusyň dörän ýeri diýlip çak edilýän şäherde geçirýän derňew işleriniň çäginde aýtdylar diýip, rueconomics.ru habar berýär.

“Olara 2019-njy ýyl bilen bellenilen hassalaryň gan nusgalaryny ýygnamagyň tertibini kesgitlemek gerek” – diýip, HHR-iň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň baş epidemiology Szen Guan aýtdy.

Häzir koronawirus 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Italiýada döräpdir diýip çaklamaga esas bar. Hytaý hünärmenleriniň aýtmagyna görä, birnäçe ýurtda kesel hadysasy Uhan bilen deňeşdirilende has ir ýüze çykaryldy. Şeýle-de, geçen ýylyň noýabr aýynda neşir edilen ABŞ-nyň hasabatynda ýurduň käbir ýaşaýjylarynyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda koronawirus bilen keselländigi aýdylýar.
Koronawirus ýokanjy BSGG tarapyndan 2020-nji ýylyň mart aýynda kesel dünýäniň köp ýurtlarynda ýüze çykarylandan soň pandemiýa diýlip yglan edildi.