AstraZeneca sanjymynyň synagyna gatnaşan braziliýaly COVID-19-dan ýogaldy

AstraZeneca sanjymynyň synagyna gatnaşan braziliýaly  COVID-19-dan ýogaldy

Braziliýada AstraZeneca sanjymynyň lukmançylyk synagyna gatnaşan meýletinçi koronawirusdan ýogaldy. Sanjymyň ýerine oňa plasebo berildi. Bu barada “Globo” gazetine salgylanmak bilen Info24 habar berýär.

Plasebo – çak edilýän täsiriň hassanyň dermanyň täsirliligine bolan ynamy bilen üýtgedilip bilinjek barlaglarda bir derman serişdesine meňzeş etmek üçin ulanylýan, hiç hili bejergi häsiýeti bolmadyk madda.
Braziliýanyň Sanitar gözegçilik boýunça milli agentligine salgylanyp, çeşmeleriň gazete berýän habaryna görä, ýogalan hassa 28 ýaşyndady. Lukmanlar koronawirus sebäpli dörän kynçylyklary ölümiň sebäbi diýip ykrar etdiler.
AstraZeneca britan-şwed farmasewtik kompaniýasy bu derman serişdesini Oksford uniwersiteti bilen bilelikde taýýarlady.
Braziliýada AstraZeneca sanjymyny synagdan geçirmegiň halkara maksatnamasyna jemi 8 müň adam gatnaşýar. Meýletinçileriň ýarysyna sanjym dozasy, galanlaryna bolsa plasebo berildi.
Kompaniýa Beýik Britaniýada, ABŞ-da, Braziliýada we Günorta Afrikada hem derman serişdesini synagdan geçirýär.
Oksford uniwersiteti we AstraZeneca synaglary eýýäm iki gezek togtatdy. Iýulda bir meýletinçide skleroz ýüze çykaryldy. Keseliň synag bilen baglanyşygynyň ýokdugy anyklanyldy. Sentýabrda metbugatda synaga gatnaşyjyda ters täsiriň – oňurga ýiliginiň çişme keseliniň ýüze çykandygy barada habar peýda boldy. Kompaniýa bu habary ret etdi we synaglaryň togtadylmagynyň “adaty häsiýetlidigini we sebäbi näbelli bolmadyk näsazlyk ýüze çykanda hemişe-de şeýdilýändigini” aýtdy.
AstraZeneca sanjymy şimpanze adenowirusyna esaslanýar.