Russiýada ýene bir COVID-sanjymy bellige alynar

Russiýada ýene bir COVID-sanjymy bellige alynar

Russiýada häzirki wagtda kliniki synaglardan geçýän iki sanjymyň birini şu hepdede hasaba almak meýilleşdirilýär. Bu barada RF-iň Saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşko habar berdi. Muny vm.ru ýetirýär.

Ol ýurtda häzire çenli diňe bir sanjymyň bellige alnandygyny, ýene iki sanysynyň bolsa synag tapgyrynyň dowam edýändigini aýtdy.

- Biz şu hepdede kliniki synag tapgyrynda bolan sanjymlaryň ýene birini hasaba almagy we önümçilige goýbermegi meýilleşdirýäris – diýip, Muraşko nygtady.

Koronawirus ýokanjyna garşy ikinji sanjymy “Wektor” ylmy merkezi işläp taýýarlady. Mälim bolşy ýaly, 30-njy sentýabrda merkez “EpiWakKorona” atly täze serişde üçin hem patent alypdy. Bu serişdäniň hasaba alnyşdan soňky barlaglaryna noýabr-dekabr aýlarynda başlanar.
Ministr koronawirus ýokanjyna garşy göreşde esasy şertleriň biri, ilaty dümewe garşy sanjymlar bilen üpjün etmegi ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip belledi.
Ýatlap geçsek, Russiýa dünýäde ilkinji bolup “Sputnik V” ady bilen koronawirus ýokanjyna garşy serişdäni bellige alypdy. Onuň kliniki synaglary henizem dowam etdirilýär. Serişde ilki meýletinçilerde synagdan geçiriler.
Häzirki güne çenli sanjym ýokary täsirliligi we howpsuzdygyny görkezdi. Bu sanjym 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan köpçülikleýin ulanyşa giriziler. Saglygy goraýyş ministrligi bu sanjymyň COVID-19-a garşy immunitetiniň iki ýyla çenli saklanyp biljekdigini belledi. Häzirki güne çenli 30-dan gowrak ýurt rus sanjymyna gyzyklanma bildirdi. Russiýa koronawirusa garşy sanjymlar bilen üpjün etmek meselesi boýunça 50 ýurt bilen aragatnaşyk saklaýar. Serişdäni ilkinji bolup satyn alyp biljek ýurtlaryň arasynda Ýaponiýa, Günorta Koreýa, Gresiýa, Serbiýa, BAE we Argentina ýaly döwletler bar.