Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de Ýaragly Güýçleriň işini has-da kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan wezipeler girizildi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň dowamynda degişli ýolbaşçylar hasabat bilen çykyş etdiler.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, harby ulgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugurlarynyň bu ministrligiň işini kämilleşdirmekden ybaratdygyny belledi. Şunda milli Liderimiz goşunlaryň ähli görnüşleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, gullukçylar bilen üpjün edilişini berkitmek maksady bilen, mundan beýläk-de yzygiderli çäreleri görmegi tabşyrdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň barşynda Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda Permana gol çekdi hem-de onuň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.
Mejlis tamamlanandan soňra harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem-de wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary nyşana ok atyp, ýaraga erk etmek endigini görkezdiler.
Döwlet Baştutany harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň her biriniň nyşana ok atyşlaryna degişli bahalary berip, olara bu babatda anyk görkezmeleri berdi. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň nyşana ok atyp, nyşananyň merkezine degmegi Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaraga ussatlyk bilen erk edýändigini görkezdi.
Soňra milli Liderimiz ulag serişdesinde gurnalan häzirki zaman çalt ot açýan ýarag bilen ýörite nyşanadan atyp, ony dürs urdy.