HBS: Rumyn klubunda futbolça derek onuň ekiztaýynyň oýnan bolmagy ahmal. Klub DNK synagyny geçirmegi talap edýär

  • 15.05.2024 11:46
  • 17956
HBS: Rumyn klubunda futbolça derek onuň ekiztaýynyň oýnan bolmagy ahmal. Klub DNK synagyny geçirmegi talap edýär

Rumyniýanyň çempionatynda çykyş edýän Buharestiň “Dinamo ” futbol kluby fewral aýynda şertnama baglaşylan goragçy Edgar Iýe-niň ýerine toparda şu wagta çenli onuň ekiztaýy Edelinonyň oýnap gelen bolmagy mümkin diýip güman edýär. Bu barada Marca sport neşiri ýazýar.

Gwineýa-Bisau şäherinden 30 ýaşly futbolçy Edgar Iýe klubuň esasy toparynda diňe bir oýna çyksa-da, “Barselonanyň” ýetişdiren oýunçysy hasaplanýar. Ol karýerasynda fransuz “Lillinde”, türk “Trabzonsporynda”, niderlandlaryň “Feýenoordynda” we beýleki klublarda oýnady, şeýle hem öz ýurdunyň milli ýygyndysynda iki gezek oýnady.
Ol “Dinamo” bilen şu ýylyň fewral aýynda şertnama baglaşdy. Onuň täze topardaky aýlygy aýda 18 müň ýewro, bu Rumyniýanyň çempionatynyň ölçegleri boýunça ep-esli pul hasaplanýar. Şeýle-de bolsa, bu döwürde goragçy Buharestiň kluby üçin bary-ýogy bäş oýunda oýnady.
Rumyniýanyň habar beriş serişdeleriniň berýän maglumatyna görä, haçanda Edgar Iýe iňlis dilinde gürlemeli bolanda, klubuň ýolbaşçylary oňa betgüman bolup  başladylar. Şertnama gol çekmezden ozal klub oýunçynyň iňlisçe bilýändigine ynanýardy. Mundan başga-da, legioner soralanda kluba sürüjilik şahadatnamasyny görkezmekden ýüz öwürdi.
Onuň ornuna karýerasynda has az üstünlik gazanan, onuň köpüsini Portugaliýanyň we Polşanyň aşaky ligalarynda geçiren ekiztaýy Edelino oýnandyr diýlip çak edilýär.
Indi, çeşmeleriň berýän maglumatyna görä, “Dinamo” Iýe bilen şertnamany ýatyrmagyň ýollaryny gözleýär we DNK synagynyň geçirilmegini talap edýär. Eger şübhelenmeler tassyk bolsa, klub daşary ýurtly oýunçynyň meýdança giren (topar olarda sekiz utuk toplady) ähli oýunlarynda tehniki ýeňlişe sezewar bolup biler. Soňky bäş oýunda ol sanawa goşulmandyr diýip bellenýär.
Klubdan, Edgar Iýeden (ýa-da onuň doganyndan) we Rumyniýanyň Futbol federasiýasyndan hiç hili resmi teswir gelip gowuşmady.


şu gün 08:52
6512

«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

«Barselona» Hawini klubuň baş tälimçisi wezipesinden boşatdy. Bu karar Hawiniň , klubuň prezidenti Žoan Laporta, sport meseleleri boýunça wise-prezidenti Rafa Ýuste, sport direktory Deku, şeýle hem Hawiniň kömekçisi...

düýn 14:07
7073

Stambul 2026-njy we 2027-nji ýyllarda Ýewropa ligasynyň we Konferensiýalar ligasynyň finallaryny kabul eder

2026-njy ýylda Ýewropa ligasynyň final duşuşygy Stambulda "Beşiktaş Park" stadionynda geçiriler. Bir ýyl soň bolsa, şol ýerde Konferensiýalar ligasynyň finaly geçer. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtynda yglan edildi...

düýn 13:52
4821

2025/26-möwsüminde Çempionlar ligasynyň finaly Wengriýanyň paýtagtynda geçiriler

2025/2026-möwsüminiň Çempionlar ligasynyň finalyny Wengriýa kabul eder. Ýaryşyň aýgytlaýjy oýny Budapeştdäki “Puşkaş Arena” stadionynda geçiriler. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar...

23.05.2024 16:14
9019

Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395...