Hindistan we Ýaponiýa Aý taslamasynda hyzmatdaşlyk ederler

  • 30.08.2023 11:52
  • 3457
Hindistan we Ýaponiýa Aý taslamasynda hyzmatdaşlyk ederler

Hindistan we Ýaponiýa «Chandrayaan-3» maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde Aýda bilelikdäki «Lunar Polar Exploration Mission» (LUPEX) missiýasyny işjeňleşdirerler diýip, «Nikkei» neşiri habar berýär.

Taslamanyň çäklerinde Deli we Tokio 2025-nji maliýe ýylynda (2026-njy ýylyň 31-nji martynda tamamlanar) Aýyň günorta polýusynyň sebitine rower bilen düşüriji enjam ibermegi meýilleşdirýärler, bu enjam Ýeriň tebigy hemrasynda suw buzlarynyň gözlegi bilen meşgullanar. Munuň üçin Hindistan düşüriji enjamy, Ýaponiýa bolsa planetada hereket etjek ýokary tehnologiýaly ylmy gurallar bilen üpjün edilen roweri hem-de raketany döreder.


26.09.2023 12:01
18595

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

20.09.2023 11:36
13403

Hindistanyň Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyndan çykyp, Güne tarap ýoluny dowam edýär

Hindistanyň Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyny terk edip, Gün-Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokadyndaky orbita tarap uçuş traýektoriýasyna çykdy. Bu barada Hindistanyň Kosmos gözlegleri guramasy...

09.09.2023 16:04
12693

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

09.09.2023 12:41
9317

Ýaponiýada okuwçylaryň deregine robotlar sapaga girer

Ýaponiýanyň günorta-günbataryndaky Kumamoto şäherinde okuwçylaryň deregine robotlar sapaklara girer diýip, Mainichi Shimbun gazeti habar berýär. Muny rbclife.ru ýetirýär. Şeýlelik bilen ýerli bilim geňeşi mekdepde...