Hindistan we Ýaponiýa Aý taslamasynda hyzmatdaşlyk ederler

  • 30.08.2023 11:52
  • 3658
Hindistan we Ýaponiýa Aý taslamasynda hyzmatdaşlyk ederler

Hindistan we Ýaponiýa «Chandrayaan-3» maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde Aýda bilelikdäki «Lunar Polar Exploration Mission» (LUPEX) missiýasyny işjeňleşdirerler diýip, «Nikkei» neşiri habar berýär.

Taslamanyň çäklerinde Deli we Tokio 2025-nji maliýe ýylynda (2026-njy ýylyň 31-nji martynda tamamlanar) Aýyň günorta polýusynyň sebitine rower bilen düşüriji enjam ibermegi meýilleşdirýärler, bu enjam Ýeriň tebigy hemrasynda suw buzlarynyň gözlegi bilen meşgullanar. Munuň üçin Hindistan düşüriji enjamy, Ýaponiýa bolsa planetada hereket etjek ýokary tehnologiýaly ylmy gurallar bilen üpjün edilen roweri hem-de raketany döreder.


düýn 14:16
8216

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...

09.06.2024 07:28
17162

Hytaý Aýyň arka tarapynda “Çane-6” zondy bilen alnan suratlary paýlaşdy

Hytaýyň Milli kosmos edarasy (CNSA) “Çane-6” Aý zondynyň gonuş enjamynyň kömegi bilen Aýyň arka tarapyndan alnan suratlar bilen paýlaşdy. Bu barada “Sinhua” agentligi habar berýär. “Sýuesýao-2” restranslýator hemrasy...

07.06.2024 11:37
4220

Ýapon alymlary pişikleriň ömrüni 30 ýyla çenli uzaldýan sanjym döretdiler

Dowamly böwrek keseli (DBK) 10 ýaşdan uly pişikleriň 30%-ini pida edýän keseldir. Tokio uniwersitetiniň immunology Toru Miýadzakiniň ýolbaşçylygyndaky gözlegçiler topary öý haýwanlaryna umyt döredýän sanjymy döretdiler...

06.06.2024 15:16
12758

Täze diş ösüp çykarmyka? Ýapon alymlary uly açyşyň bosagasynda dur

Ýapon alymlary diş ösdürýän dermanyň kliniki synaglaryna başlamaga taýýarlanýar diýip, New Аtlas portaly habar berýär. Tazuke Kofukaý lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň (Osaka, Ýaponiýa) Kitano hassahanasynda...