Türkmenistan Eýran bilen swop gaz ibermelerini artdyrdy

  • 08.08.2023 18:23
  • 7470
Türkmenistan Eýran bilen swop gaz ibermelerini artdyrdy

Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň baş müdiri Majid Çegani günde 10 million kub metr türkmen gazynyň synag hökmünde iberilýändigini aýtdy.

Orient agentliginiň Mehr agentligine salgylanyp habar bermegine görä, bu barada ol metbugat ýygnagynda habar beriş serişdelerine aýtdy. Çegani: “Türkmenistana bergimizi üç tapgyra bölüp töledik we indi bu ýurtdan gaz çalşygynyň mukdaryny günde 4,5 milliondan 8 million kub metre çenli artdyrdyk. Türkmenler bilen gysga möhletli we uzak möhletli görnüşlerde gaz importy barada ylalaşdyk."
Resmi wekiliň sözlerine görä, Türkmenistandan her günde 10 million kub metr gaz üpjünçiligi boýunça synag üstünlikli geçirildi. Bu meýilnamalar Türkmenistanda gaz ýataklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegine laýyklykda importyň mukdaryny ýokarlandyrmagy öz içine alýar.
2021-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda Eýran bilen Azerbaýjanyň arasynda türkmen «mawy ýangyjyny» swoplaýyn ugratmak meselesinde möhletsiz üçtaraplaýyn şertnama gol çekildi.
2022-nji ýylda Türkmenistan şertnamanyň çäklerinde her günde Eýrana 4-4,5 million gaz ugratdy.
Şunlukda, Tähran bilen Baku agzalan çalşyk shemasy esasynda türkmen tebigy gazynyň importyny iki esse artdyrmaga taýýardyklaryny mälim etdiler.


21.11.2023 10:33
18896

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9273

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11696

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...

29.10.2023 13:31
5846

TNGIZT-de iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa giriziler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasiýa tehnologiýalary esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasyny ulanmaga bermek boýunça işler alnyp barylýar...