2023-nji ýylyň esasy reňki aýdyldy

  • 03.12.2022 07:45
  • 16714
2023-nji ýylyň esasy reňki aýdyldy

Gyzyl reňk 2023-nji ýylyň reňki diýip saýlandy diýip, durmuşyň we jemgyýetçilik işiniň dürli pudaklarynda reňk gammasynyň ornunyň we ähmiýetiniň ornaşyşyna ýöriteleşen Pantone kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär. 

"Geljek ýylyň reňki - kuwwatly we güýjüňe güýç goşýan Viva Magenta 18-1750. Bu täze wibrirleýän gyzyl, ol sap arassa şatlykda ýüze çykýar, synanyşyklary we özüňi serhetsiz açmagy höweslendirýär" - diýip, kompaniýanyň saýtynda aýdylýar.

Öň, gök reňk 2022-nji ýylyň esasy reňki diýlipdi. Saýlanyşygyň awtorlarynyň pikirine görä, hut şu reňk pandemiýa izolýasiýasyndan ýokary tehnologiýa bilen bagly täze mümkinçiliklere geçmegi şöhlelendirýär.

düýn 23:02
708

Dünýädäki işjeň «Apple» gajetleriniň sany 2 milliarddan geçdi

Dünýäde eýýäm 2 milliarddan gowrak işjeň i-gurluşlar bar. iPhone, iPad planşetleri, iMac kompýuterleri we brendiň internete birikdirilen we sarp edijiler tarapyndan ulanylýan  beýleki enjamlary barada aýdýarys...

düýn 22:32
2191

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

düýn 22:24
2017

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

düýn 18:38
5105

«Çeburaşka» Russiýanyň prokatynda 6 milliard rubl gazandy

«Çeburaşka» fentezi filmi Russiýanyň kassa ýygymynda 6 milliard rubl gazandy. Muny EAIS ulgamynyň maglumatlary görkezýär. Eduard Uspenskiniň adybir ertekisiniň film görnüşi 1-nji ýanwarda kinoteatrlarda görkezildi...