Pekinde Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy başlandy

  • 03.02.2022 09:37
  • 2917
Pekinde Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň estafetasy başlandy

Çarşenbe güni Pekinde Olimpiada—2022-niň alawynyň estafetasy badalga aldy. Dabara HHR-niň paýtagtynyň demirgazygyndaky Olimpiýa seýilgähinde geçirildi diýip TASS habar berýär.

Estafeta ýerli wagt bilen 09:16-da (05:16 GMT+4) başlandy. «Pekinde Gyşky Olimpiýa oýunlary - 2022-niň estafetasyna badalga berýärin» - diýip dabaranyň barşynda HHR-niň Döwlet Geňeşiniň birinji wise-premýeri Han Çžen belledi.
Pandemiýa zerarly estafetanyň geçjek ýoly we dowamlylygy düýpli azaldyldy. Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen estafeta ylgawy tomaşaçylarsyz geçiriler. Mundan başga-da, onuň tapgyrlary köp ilatly köçelerden we etraplardan uzakda geçýär. Estafeta 12 sany esasy tapgyry öz içine alar: Pekin we Çžanszýakou şäherleriniň her birinde olimpiýa alawyny gowşurmak üçin bäş sany zolak döredildi, ýene-de iki zolak paýtagtyň Ýansin etrabynda döredildi.


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...