Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolmagynda galýar

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolmagynda galýar

Özbegistanyň Döwlet statistika komiteti şu ýylyň ilkinji dört aýynda ýurduň daşary söwda dolanyşygynyň 17,16 milliard dollardan geçendigi baradaky maglumaty çap etdi. Bu görkezijide Türkmenistan hem ilkinji onluga girýär. Bu barada centralasia.news habar berdi. 

Habarda bellenilişi ýaly, bu görkeziji, 2021-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlary bilen deňeşdirilende, 61,2 göterim ýokarlandy. Iň gowy hyzmatdaşlaryň sanawynda 254,5 million dollar görkezijisi bolan Türkmenistan (8-nji orun) hem bar. 

Statistiki maglumatlara görä, şu ýylyň ilkinji dört aýynda Özbegistan 203,3 million dollarlyk türkmen önümlerini satyn aldy, Türkmenistana edilen eksport bolsa 49,2 million ABŞ dollaryna barabar boldy.

Ýeri gelende, Özbegistan bilen Türkmenistanyň degişli edaralarynyň arasynda harytlaryň hereketi baradaky maglumatlary alyşmak bilen baglanyşykly şertnamanyň taslamasyny taýýarlaýandyklaryny hem bellemek gerek. 1-nji iýundan başlap Türkmenistan daşary ýurtlular üçin Özbegistan bilen Eýrany birleşdirýän üstaşyr geçelgäni hem açmagy meýilleşdirýär.