MÜBÄREK REMEZAN AÝY – BEREKET AÝY

MÜBÄREK REMEZAN AÝY – BEREKET AÝY

Mübärek Remezan aýy tutuş ýer ýüzi üçin rahmet-merhemet aýy hasap edilýär. Daň atandan Gün batýança iýip-içmekden, şeýle hem makullanylmaýan hereketleri etmekden saklanmak, aýyň bereketiniň öý-ojaklarymyza, maşgalamyza ýokmagy üçin dileg-ybadatlara has köp meşgul bolmak bu aýyň aýratynlyklarynyň biridir. Munuň üçin daň atýan hem-de Günüň ýaşýan wagtlaryna  pugta üns bermek ündelýär. Daň atmazyndan has ir agyz beklemek ýa-da Gün batanyndan soňra has giç agyz açmak makullanylmaýar. Her talaby wagtyna laýyk berjaý etmek we muny endigimize öwürmek wajypdyr. Şeýle düzgün-tertip biziň ruhy hem-de beden taýdan sagdyn bolmagymyzy üpjün edýär.

Dünýä ýüzündäki musulmanlaryň ählisi mübärek Remezan aýynyň gelerine sabyr-söýgi bilen garaşýarlar. Bu aýda has köp ýagşylyk etmäge çalyşmaly, çünki aýyň sogaby beýleki aýlaryňkydan has köp bolýar. Ýagşy hereketlerimizi köpeltmeli. Birek-birege mähirli, hoşgylaw bolmaly. Ýardama mätäç bolsa, ýagdaýymyz boldugyndan haýal etmän kömek etmeli. Ata-enelerimiz, dogan-jigilerimiz, ýakyn garyndaşlarymyz, dost-ýarlarymyz bilen habarlaşyp, hal-ahwal soraşyp durmaly. Bu aýda hassalaryň ýagdaýyny soramagyň, olara goldaw-hemaýat etmegiň, ýagşy günlere, ýagty geljege umytlandyrmagyň hem has uly sogaba eýe edýändigi nygtalýar.
Hijri ýyly hasabynyň milady hasabyndan 10-11 gün gysgadygy üçin, Remezan aýy her ýyl 10-11 gün öňe süýşýär. Şonuň üçin onuň takyk wagtyny kesgitlemeli bolýar. Şoňa laýyklykda,  2022-nji ýylyň 2-nji apreli Remezan aýynyň 1-i güni bolýar we laýyk 30 gün dowam edýär. Maý aýynyň 2-i Baýram aýynyň 1-i, ýagny Agzaçar baýramydyr.
Oraza günleriniň dowamlylygy hem ýerlere görä biri-birinden tapawut edýär. Mysal üçin, Aşgabat şäherinde Orazanyň 1-nji gününiň uzynlygy 14 sagat 54 minuda deň (04:59//19:43). Orazanyň 30-njy gününiň uzynlygy bolsa 15 sagat 50 minuda deňdir(04:20//20:10). Ýeri gelende ýatlasak, biz oraza babatda uzyn günli ýurtlaryň hatarynda durýarys.

2022-nji ýylda oraza wagtlarynyň dürli ýurtlardaky uzynlygy şeýle berilýär:

 • Malaýziýa – 12 sagat töweregi
 • Singapur – 13 sagat 30 minut töweregi
 • Senegal – 14 sagat töweregi
 • Türkiýe – 14 sagat 30 minut töweregi
 • Hindistan – 15 sagat töweregi
 • Pakistan – 16 sagat töweregi
 • Eýran – 16 sagat töweregi
 • Owganystan – 17 sagat töweregi

Oraza wagty gysga bolan döwletler:

 • Täze Zelandiýa – 11 sagat 20 minut
 • Çili – 11 sagat 30 minut
 • Awstraliýa – 11 sagat 47 minut
 • Urugwaý – 11 sagat 48 minut
 • Günorta Afrika – 11 sagat 52 minut
 • Argentina – 11-12 sagat töweregi
 • Paragwaý – 11-12 sagat töweregi.

2022-nji ýylda musulmanlaryň ýaşaýan ýerlerinde agyz beklemek üçin iň uzyn wagtly ýurtlar:

Islandiýa – 19 sagat 59 minut
Grenlandiýa – 19 sagat 57 minut
Finlýandiýa – 19 sagat 9 minut
Şwesiýa – 18 sagat 58 minut

2022-nji ýylda agyz beklemeli wagtlaryň käbir ýurtlar babatdaky tertibi (uzalyp gidişine görä ortaça wagty):
Täze Zelandiýa – 11 sagat 30 minut
Günorta  Afrika – 11 sagat 30 minut
Awstraliýa  - 11 sagat 59 minut
Argentina – 12 sagat
Taýland – 14 sagat
Gonkong – 15 sagat
Ýaponiýa – 16 sagat
Kanada – 16 sagat
Hytaý – 16 sagat 30 minut
Amerika – 16 sagat 30 minut. Geografik ýerleşşine görä az-kem tapawut edip biler.
Britaniýa – 17 sagat
Norwegiýa – 17 sagat
Daniýa – 18 sagat
Şotlandiýa – 18 sagat
Şweýsariýa – 18 sagat
Polşa – 18 sagat 30 minut
Norwegiýa – 20 sagat
Finlýandiýa – 20 sagat
Grenlandiýa – 20 sagat
Russiýa Federasiýasy – 20 sagat.

Remezan aýynyň dowamynda tmcars.info saýtymyz ruhy-maşgala gymmatlyklarymyza, edep-terbiýelerimize dahylly makaladyr habarlary yzygiderli ýetirip durmagy maksat edinýär.
Hemişe ýanymyzda boluň!
Gündelik durmuşyňyza ähmiýetli boljak maglumatlary size ýetirip durmagy borjumyz hem-de buýsanjymyz hasaplaýarys!