Raşid Meredow Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirdi

Raşid Meredow Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirdi

12-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň çäklerinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlanan brifing geçirildi. Oňa TDIM-niň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle-de ýurdumyzda akkreditirlenen diplomatik edaralaryň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Öz çykyşynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow golaýda ýurdumyzda geçirilen derwaýys syýasy wakalaryň döwletiň hem-de jemgyýetiň içerki ösüşi nukdaýnazaryndan, edil şonuň ýaly-da Türkmenistanyň halkara işleriniň ilerledilmeginde hem aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, 11-nji fewralda geçirilen Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň barşynda taryhy ähmiýete eýe bolan çözgütler kabul edildi we olaryň kabul edilmegine Türkmenistanyň halky işjeň gatnaşdy. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda Karar» kabul edildi.

Brifingiň dowamynda ministr R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň çykyşynyň aýratyn wajyp bölegini belläp geçdi. Bu ýerde gürrüň ýurdumyzda kesgitlenilen meýilnamalaryň we kabul edilýän maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginde ýaşlara uly umyt bildirilýändigi, ýokary döwlet wezipelerine ýaş ýolbaşçylary çekmek barada barýar.