Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň 13-nji tomy çapdan çykdy

Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň 13-nji tomy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 13-nji tomy çapdan çykdy. Ony ýazyp tamamlandygy barada türkmen Lideri 8-nji oktýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly Hökümet mejlisinde habar berdi.

«Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden soň, bu kitap oňa gatnaşanlaryň ählisine gowşurylar» diýip, döwlet Baştutany aýtdy we wise-premýer S.Toýlyýewe baýramçylyk gününde bu kitabyň lukmanlara paýlanmagyny guramaçylykly geçirmegi üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem mejlisiň dowamynda türkmen Lideri aýratyn tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerini «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakyndaky Permanlara gol çekendigini aýdyp, S.Toýlyýewe olara döwlet sylaglaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.