Popkornyň beden üçin peýdaly taraplary öwrenildi

Popkornyň beden üçin peýdaly taraplary öwrenildi

Skranton uniwersitetiniň hünärmenleri popkornyň bedene ýetirýän täsirini anyklamak maksady bilen, ýörite barlag geçirdiler. Netijede, bu önüm beden üçin peýdaly diýlip hasap edildi. Muny ferra.ru habar berdi.

Hünärmenler, hususan-da, polifenollara baý popkornyň düzümine ünsi çekdiler. Polifenolyň öýjükleri zeperlerden goramak üçin jogapkär antioksidantdygyny biz bilýäris. Mundan başga-da, käbir işleriň dowamynda polifenollaryň prostata we döş mäzini öz içine alýan käbir düwnük keselleriniň döremek ähtimallygyny azaldyp biljekdigi hem ýüze çykaryldy. Amerikanyň düwnük barlagy institutynyň hünärmenleriniň pikiriçe, polifenollar zyýanly öýjükleriň ýaýramagy üçin zerur fermentleriň petiklenmegine ýardam edýär.
Mundan ozal TmCars.info galkan şekilli mäziň rak keselini adamyň sesinden anyklap bolýandygyny ýazypdy. Muny lukman Žan-Pýer Žinnon aýtdy. Onuň bellemegine görä, sesiň gyryljyklygy üç hepdäniň dowamynda aýrylmasa, onda bu adamda galkan şekilli mäziň rak keseliniň bardygynyň alamaty bolup bilýär diýip, çeşme belleýär.