Aşgabatda 24-25-nji maýda köpugurly sergi we dizaýnerleriň bäsleşigi geçiriler

Aşgabatda 24-25-nji maýda köpugurly sergi we dizaýnerleriň bäsleşigi geçiriler

24-25-nji maýda Söwda-senagat edarasynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XX köpugurly sergini hem-de onuň çäklerinde dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigini geçirmek meýilleşdirilýär.

«Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek hakynda» meýilnama laýyklykda, geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanyna hasabat berdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça paýtagtymyzy ösdürmek ugrunda işlenilip taýýarlanylan meýilnama laýyklykda, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, ozal hereket edýän inženerçilik-tehniki kommunikasiýalaryň durkuny täzelemek, ýol-ulag düzümini ösdürmek, ýurdumyzyň baş şäherini bagy-bossanlyga öwürmek boýunça ylalaşykly işler alnyp barylýar.