S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlandy

S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlandy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda assosiasiýasynyň agzalarynyň ses bermegi bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlandy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalyna salgylanyp habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlisde guramaçylyk meselelerine seredildi. Türkmen Lideri Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine başga mynasyp adamyň saýlanylmagy barada aýdyp, bu barada nähili teklipleriň bardygyny sorady.
Şoňa laýyklykda, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalaryndan P.Baýramdurdyýew, D.Saparow hem-de S. Kuljanow dagy çykyş edip, S.Berdimuhamedowy assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine saýlanmagyny teklip etdiler.
Soňra Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalarynyň ses bermeginde S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine biragyzdan saýlanyldy.

S.Berdimuhamedow eden çykyşynda assosiasiýasynyň agzalary bilen bilelikde ahalteke bedewleriniň abraýyny we şöhratyny belende galdyrmak, pederlerimiziň atşynaslyk sungatyny ösdürmek we dünýäde giňden wagyz etmek boýunça ähli tagallaryň ediljekdigini belledi.