Horlanmak üçin kofeni nädip içmeli?

Horlanmak üçin kofeni nädip içmeli?

Granada uniwersitetiniň fiziologiýa kafedrasynyň alymlary maşkdan ýarym sagat öň berk kofe içmegiň bedende artykmaç ýaglaryň ýakylmagyna kömek edýändigini anykladylar. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Kofeini goşundy hökmünde ulanmak gaty giňden ýaýran hem bolsa, onuň peýdasy barada ylmy subutnamalar az. Alymlaryň täze barlagynyň maksady hem kofeniň hakykatdanam ýagyň okislenmegini ýa-da "ýanmagyny" güýçlendirýändigini anyklamak boldy.
Barlaga 15 sany erkek adam gatnaşdy. Olar maşk etdiler we 8:00-da hem-de 17:00-da kofein ýa-da plasebo kabul etdiler. Netijede, barlaglar aerobiki maşkdan 30 minut öň kofein kabul etmegiň ýagyň ýakylmagyny ýokarlandyryp biljekdigini görkezdi. Şeýle hem onuň täsiriniň günüň ikinji ýarymynda has ýokarydygy bellenildi.