Ýaponiýa Olimpiýa oýunlaryna goşmaça çäklendirmeler girizdi

Ýaponiýa Olimpiýa oýunlaryna goşmaça çäklendirmeler girizdi

Ýapon häkimiýeti Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda daşary ýurtlaryň ýolbaşçylaryna ýoldaş boljak adamlaryň sanyny çäklendirmekçi bolýar. Şeýle çäreler pandemiýa bilen baglanyşykly diýip, vesti.ru habar berýär.

Ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň topary 11 adamdan, ministrleriň ýanyndakylar hem dört adamdan köp bolmaly däldir. Olaryň ählisi ýurda gelmezden 72 sagat öň geçirilen koronawirus üçin otrisatel barlag tabşyrmaly bolar. Howa menzilinde hem ýene bir barlag tabşyrylar. Olar ýaryşlarda çykyş edýän türgenler bilen duşuşyp bilmezler we diňe bellenilen ulagdan peýdalanmaly bolarlar. Olaryň ýanynda gorag örtügini dakynmak, elleri yzygiderli ýuwmak ýaly sanitar çäreleriniň berjaý edilişine gözegçilik etjek Ýaponiýanyň hökümet işgärleri bolar.
Koronawirusa garşy çäreler boýunça gutarnykly karar beýleki döwletleriň garaýyşlaryna esaslanyp, şeýle-de Ýaponiýada we daşary ýurtlarda epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutmak bilen häkimiýetler tarapyndan kabul ediler.