Huşunyň kütelip ugrandygyny adamyň ýöreýşinden çaklap bolar

Huşunyň kütelip ugrandygyny adamyň ýöreýşinden çaklap bolar

“Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association” neşiri alymlaryň barlaglarynyň netijelerini çap etdi. Onuň netijesinde adamyň garrylyk sebäpli huşunyň kütelip ugrandygyny onuň ýöreýşinden çaklap boljakdygy ýüze çykaryldy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Ylmy işiň çäginde kanadaly hünärmenler Lawson saglyk barlag institutynyň we Günbatar uniwersitetiniň Londondaky barlagçylary bilen birleşip, 500 töweregi meýletinçiniň ýöreýiş usulyny hem-de beýnisiniň işini öwrendiler. Alymlar ritme, tempe, duruş pozasyna üns berdiler. Ýöreýşiň ýokary üýtgeýjiliginiň, ýagny ädimden ädime üýtgemeginiň Alsgeýmer keselinden habar berip biljekdigi we onuň takyklygynyň 70% -e çenli bolup biljekdigi ýüze çykdy.

"Häzir biz fiziki işjeňligiň, esasanam, ýöreýşiňiziň dürli görnüşli newrodegeneratiw ýagdaýlary anyklamaga kömek edip biljekdigini görýäris"- diýip, alym Manuel Montero-Odasso gürrüň berýär.