Indi koronawirusy smartfonyň kömegi bilen hem anyklap bolar

Indi koronawirusy smartfonyň kömegi bilen hem anyklap bolar

Fransiýanyň Lill uniwersitetiniň alymlary smartfonyň kömegi bilen koronawirusy anyklamak üçin niýetlenen ýörite test synagyny döretdiler. Munuň üçin diňe fleş disk görnüşindäki enjam gerek diýip, msn.com habar berdi.

Alymlaryň täze oýlap tapyşy synagy öýde geçirmäge-de mümkinçilik berer. Munuň üçin ýörite enjamy smartfonyň birikdirijisine çatmaly. Soňra enjama bir gezeklik mata bölegini goýmaly. Burundan alnan nusgalary şol mata bölejigine ýerleşdirmeli. Enjam nusgalary 10 minutda seljerýär we synagyň netijesini smartfonyň ekranynda görkezýär.
Synagyň takyklygynyň 90 göterime deňdigi aýdylýar. Enjam kliniki synagdan eýýäm geçirildi we onuň geljekde kämilleşdirilip, tüýkülik nusgalarynda hem işlemegine garaşylýar.