Ilon Mask çipleri adamlaryň beýnisinde haçan synag edip başlajakdygyny aýtdy

Ilon Mask çipleri adamlaryň beýnisinde haçan synag edip başlajakdygyny aýtdy

Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň adam beýnisine kompýuter çibini girizmek boýunça meýilnamalaryny gürrüň berdi.

Bu barada Mask abunaçysynyň ýüzlenmesine jogap hökmünde Twitterdäki sahypasynda aýtdy. Ulanyjy Ilon Maska 20 ýyl ozal ulag heläkçiligine uçrandygyny we şondan bäri ysmaz galandygyny, şol sebäpli Neuralink-iň kliniki synaglaryna gatnaşmaga hemişe taýýardygyny aýtdy, diýip ferra.ru habar berýär.

“Neuralink implantatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary edýär we FDA (Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik boýunça edara) bilen ýakyn aragatnaşygy saklaýar. Eger-de ähli zat gowy bolsa, biz adamlarda ilkinji synaglary şu ýylyň ahyrynda geçirip bileris” – diýip, Mask abunaçysyna jogap berdi.

Ýatlap geçsek, Ilon Mask tarapyndan esaslandyrylan Neuralink kompaniýasy neýron impulslaryny kompýuter we organizmiň nerw ulgamynyň beýleki bölekleri tarapyndan düşünip boljak buýruklara öwürmäge mümkinçilik berýän, kellede ýerleşdirilýän gurluşy işläp düzmek bilen meşgullanýar. Implantatyň nusgalaryny barlamagyň başlangyç tapgyryna doňuzlar gatnaşdy.