Bezos Amazon-yň baş direktory wezipesinden gider

Bezos Amazon-yň baş direktory wezipesinden gider

Amazon amerikan korporasiýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos 2021-nji ýylda baş direktor wezipesinden gidip, direktorlar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygynyň wezipesini eýelär. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy öz saýtynda habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

“Esaslandyryjy we baş direktor Jeff Bezos 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde direktorlar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygynyň wezipesine geçer, onuň ornuny Endi Ýassi eýelär” – diýlip, habarda aýdylýar.

Bezos işgärlere iberen hatynda Amazon-yň möhüm taslamalaryna – täze önümleri we başlangyçlary ösdürmäge gatnaşmagy dowam etdirmekçidigini ýazdy. Şol bir wagtyň özünde ol beýleki taslamalaryna – Blue Origin kosmiki kompaniýasyna, “The Washington Post” gazetine, Earth Fund gaznasyna köp üns berip biljekdigini belledi. 
Ýassi Amazon kompaniýasyna 1997-nji ýylda goşuldy. Ol Amazon Web Services bulut hasaplamalary bölümine 2006-njy ýylda döredilen gününden bäri ýolbaşçylyk edýär. AWS kompaniýanyň operasion girdejisiniň köp bölegini – 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginiň jemi boýunça 52 göterimini emele getirýär.
“Forbes” žurnalynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Bezos dünýäde iň baý adamdyr. Onuň baýlygy 196,2 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar.