BMG: dünýäde garyplygyň derejesi soňky 22 ýylda birinji gezek ýokarlandy

BMG: dünýäde garyplygyň derejesi soňky 22 ýylda birinji gezek ýokarlandy

BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň parahatçylygy we durnuklylygy goramak baradaky mejlisinde BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş 2020-nji ýylda dünýäde aşa garyplyk derejesiniň soňky 22 ýylda ilkinji gezek ýokarlanandygyny aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Onuň bellemegine görä, “gowşak ýagdaýda we dawalaryň esasynda ykdysady işjeňligiň pese gaçmagy goşmaça 18-27 million adamy garyplyga sezewar eder”.
Bütindünýä banky dünýädäki iň garyp adamlaryň üçden iki böleginiň 2030-njy ýyla çenli durnuksyz ýurtlarda ýaşajakdygyny çaklaýar. Guterriş dawalaryň garyplyga we institutlaryň durnuksyzlygyna sebäp bolýandygyny belledi.
Ol garyplygy ýeňip geçmek üçin Durnukly ösüş maksatlarynyň iki ýörelgesine esaslanýan has düýpli çemeleşmäniň gerekdigine ynanýar. Gürrüň durnukly ösüş bilen parahatçylygyň baglanyşygy we gatnaşygy barada gidýär.
BMG-niň Baş sekretary «Hiç kimi yzda galdyrmazlyk» borjy durnukly ösüşi ösdürmek, dawalaryň öňüni almak we çözmek boýunça alyp barýan tagallalarymyzyň üns merkezinde bolmalydyr» diýip belleýär.