Zenanlaryň ykdysady, durmuş, medeni hukuklaryna bagyşlanan “tegelek stol” geçirildi

Zenanlaryň ykdysady, durmuş, medeni hukuklaryna bagyşlanan “tegelek stol” geçirildi

28-nji dekabrda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili, Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germanyň gatnaşmagynda häzirki zaman şertlerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, şonuň ýaly-da demokratiýanyň esaslaryny berkitmekde zenanlaryň ykdysady, durmuş, medeni hukuklaryny giňeltmegiň meselelerine bagyşlanan “tegelek stoluň” başynda söhbetdeşlik geçirildi.

“Tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlige Mejlisiň Başlygy, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy gatnaşdylar.
“Tegelek stola” gatnaşyjylar BMG-niň resminamalaryna laýyklykda, milli hasabatlary we synlary taýýarlamak, bu ulgamdaky öňdebaryjy tejribäni öwrenmek boýunça yzygiderli geçirilýän okuwlar, duşuşyklar hem-de maslahatlar barada habar berdiler.