R.Meredow Koreýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşdy

R.Meredow Koreýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň ýurdumyzda öz diplomatik işini tamamlaýan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Çin Ki Hun bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.  

Duşuşygyň başynda ministr ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ösüşine goşan goşandy üçin Ilçä minnetdarlyk bildirdi.
Şeýle hem söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi aýratyn bellendi. Diplomatlar ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça bilelikdäki iri taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylýandygy barada aýtdylar.   
Medeniýet, bilim we sport ulgamlaryndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns çekildi. 
Duşuşygyň ahyrynda Ilçi özüniň iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen Türkmenistandaky diplomatik işini amala aşyrmakda beren ählitaraplaýyn goldawy we ýardamlary üçin türkmen tarapyna minnetdarlygyny bildirdi.