Türkmenistan we Eýran awtoulag hereketi üçin ýene bir serhet geçelgesini açdy

Türkmenistan we Eýran awtoulag hereketi üçin ýene bir serhet geçelgesini açdy

Eýranyň habar beriş serişdeleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan bilen Eýran Artyk (Türkmenistan) - Lutfabad (Eýran) barlag-goýberiş nokadynda ýük awtoulaglarynyň hereketi üçin serhet geçelgesini açdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Ylalaşylan sanitariýa düzgünlerine laýyklykda, ýük awtoulaglarynyň iki ýurduň serhet postundan geçjekdigi we ýükleriň Eýranyň ulaglaryndan türkmen ulaglaryna, Türkmenistanyň ýa-da başga bir ýurduň çägindäki bellenilen ýere eltiljekdigi barada karara gelindi.
Şondan soň türkmen ýük awtoulaglary Artykdaky eýranly sürüjilere boş tirkegleri gaýtaryp berer. Şuňa meňzeş operasiýa Eýranyň girelgesinde türkmen ýük awtoulaglary üçin hem amala aşyrylar.
29-njy noýabrda Eýranyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbab Hales öz ýurdunyň Aşgabat bilen söwda gatnaşyklaryny giňeltmek isleýändigini aýtdy.
Arbab Hales IRNA bilen bolan söhbetdeşlikde eýran we türkmen kompaniýalarynyň koronawirus pandemiýasy sebäpli köp sanly çäklendirmelere garamazdan, ikitaraplaýyn söwda alyş-çalşygyny saklamak we güýçlendirmek babatda köp tagallalar edýändigini belledi.
Şeýle hem ilçi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy bilen geçirilen ýygnakda önümçilik we işewürlik ugurlarynda Eýran bilen özara hyzmatdaşlygyň dürli taraplarynyň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy.