2021-nji ýylyň nyşanyna teklip edilýän taslama görnüşleri görkezildi

2021-nji ýylyň nyşanyna teklip edilýän taslama görnüşleri görkezildi

Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» ady bilen taýýarlanan nyşanlaryň teklip edilýän taslama görnüşleri barada, şeýle hem Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli guraljak medeni çäreler barada hasabat berdi.

2021-nji ýylyň nyşanynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen bäsleşige dürli ulgamlaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, döredijilik ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri hem-de höwesjeň raýatlaryň ençemesi gatnaşdy. Bäsleşige jemi 700-e golaý taslama gelip gowuşdy, emin agzalary tarapyndan olaryň iň gowulary seçilip alyndy.

Döwlet Baştutany nyşanyň hödürlenen görnüşlerini synlap, olar babatda anyk teklipleri aýtdy hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Medeniýetleriň özara gatnaşyklary ägirt uly parahatçylyk döredijilik kuwwatyna eýedir. Döwlet Baştutanymyz ondan netijeli peýdalanmagyň döredijilik işgärleriniň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biridigini aýdyp, Watanymyzyň Bitaraplyk baýramynyň, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda guralýan beýleki baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere hem-de häkimlere anyk tabşyryklary berdi.