Ýewropa alymlary koronawirusyň täze görnüşi barada habar berdiler

Ýewropa alymlary koronawirusyň täze görnüşi barada habar berdiler

Ilkinji gezek iýunda Ispaniýada bellige alnan koronawirusyň täze görnüşi ýewropa ýurtlaryna ýaýrady. Häzir olaryň käbirinde wirusyň bu görnüşi bilen keselleme sany beýlekilerden agdyklyk edýär diýip, Şweýsariýanyň we Ispaniýanyň alymlar topary habar berdiler. Olaryň işi medRxiv portalynda ýerleşdirildi. Bu barada rbc.ru belläp geçýär.

Alymlaryň tejribesi heniz hünärmenler tarapyndan gözden geçirilenok, şonuň üçin häzirki wagtda koronawirusyň täze görnüşiniň örän howpludygyna hiç hili subutnama ýok.
Olaryň maglumatlaryna görä, 20A.EU1 atly wirusyň täze görnüşi bilen ilkinji keselleme ýagdaýy Aragon we Kataloniýa awtonom jemgyýetlerinde ýüze çykaryldy. Soňra ol Walensiýa we ýurduň beýleki ýerlerine ýaýrady. Iýul aýynda 20A.EU1 bilen kesellänleriň paýy Ispaniýada 40%-den geçdi.
Şundan soň wirusyň täze görnüşi Şweýsariýada, Irlandiýada we Beýik Britaniýada ýüze çykaryldy, sentýabrda kesellänleriň paýy 40%-den 70%-e ýetdi. Mundan başga-da, 20A.EU1 keseli Norwegiýada, Latwiýada, Niderlandiýada we Fransiýada agdyklyk edýär.
Häzir alymlar topary 20A.EU1-iň wirusyň adam öýjüklerine girmek üçin ulanýan spaýk belogynda belli bir mutasiýanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin iş alyp barýarlar. Alymlaryň aýtmagyna görä, 20A.EU1 öň duş gelnen SARS-CoV-2-niň hiç bir görnüşine-de meňzemeýär.