Paýdarlar "Senagat" bankynyň ygtyýarly maýasyny köpeltmek meselesine serederler

Paýdarlar "Senagat" bankynyň ygtyýarly maýasyny köpeltmek meselesine serederler

21-nji noýabrda "Senagat" paýdarlar täjirçilik bankynyň Aşgabatdaky baş edarasynda paýdarlaryň nobatdan daşary umumy ýygnagy geçiriler. Onda karz edarasynyň ygtyýarly maýasyny köpeltmek meselesine serediler diýip, ORIENT habar berýär.

Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan bankyň ygtyýarly maýasynyň köpelmegi dürli usullar, şol sanda goşmaça paýnamalar arkaly amala aşyrylyp bilner. Munuň özi gyzyklanýan taraplaryň köpüsi üçin karz edarasynyň gymmatly kagyzlaryny satyn almak mümkinçiligini açar.
"Senagat" paýdarlar täjirçilik bankynyň paýdarlarynyň adatdan daşary umumy ýygnagynyň yglan edilmegi Türkmenistanda AGPJ derejeli täze bankyň - "Halkbank" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň peýda bolmagy bilen baglylykda ýaýradyldy. Indi ýurtda üç sany paýdarlar täjirçilik banky bar, olardan "Rysgal" PTB bu derejäni ilkinji bolup aldy.