Çagalar koronawirusy esasy ýaýradyjylar bolup biler

Çagalar koronawirusy esasy ýaýradyjylar bolup biler

Günorta Koreýadan lukmanlar koronawirusy esasy ýaýradyjylaryň çagalardygyny aýtdylar. Olaryň geçiren barlaglaryna laýyklykda, COVID-19 ýüze çykarylan çagalaryň organizmi olarda keseliň görünýän alamatlary ýok bolsa-da, iki-üç hepdäniň dowamynda köp sanly wirus bölejiklerini işläp çykarmagyny dowam etdirýär. Barlag işiniň netijeleri “Jama Pediatrics” ylmy žurnalynda neşir edildi. Bu barada don24.ru habar berýär.

Çagalaryň ululardan tapawutlylykda, koronawirus bilen seýrek keselleýändikleri we keseli ýeňil geçirýändikleri bellidir. Ýöne olaryň wirusy ýaýratmakda esasy roly ýerine ýetirip bilýändikleri anyklanyldy.
Ýagny, Tegu günorta koreý şäherinde köpçülikleýin barlagdan geçirme işiniň üsti bilen lukmanlar okuwçylaryň arasynda koronawirus bilen kesellemegiň birbada 91 ýagdaýy barada bildiler. Çagalary, olaryň köpüsiniň wirusy alamatsyz geçirendiklerine garamazdan, hassahana karantine iberdiler. Netijede, ýaş syrkawlaryň organizminiň tas üç hepdäniň dowamynda wiruslary işläp çykarandygy anyklanyldy. Olar daş-töwerekdäkiler üçin howply bolýarlar. Ýaş syrkawlaryň fewralda we martda bu kesel bilen kesellän garyndaşlarynyň köpüsiniň hut özleriniň çagalaryndan, ýegenlerinden we agtyklaryndan kesellän bolmagy mümkin.
COVID-19 alamatly çagalaryň organizminde wirus ortaça 18-19 günüň dowamynda, wirusy alamatsyz geçirijileriň arasynda bolsa 14 günüň dowamynda saklanýar.
Şeýlelik bilen, çagalar wirusy ýaýradyjylaryň esasylarynyň biri bolup bilýär. Bu ýagdaýy alymlar mekdepler açylanda we pandemiýa bilen göreş boýunça çäreler taýýarlananda göz öňünde tutmaly diýip hasaplaýarlar.