Türkmenistanda 2020/2021-nji okuw ýyly üçin giriş möwsümi tamamlanýar

Türkmenistanda 2020/2021-nji okuw ýyly üçin giriş möwsümi tamamlanýar

21-nji awgustda Türkmenistanyň ähli orta we ýokary hünär okuw mekdeplerine giriş möwsümi tamamlanýar. Diňe başlangyç hünärment mekdeplerinde awgust aýynyň ahyryna çenli talyplaryň täze tapgyry kabul ediler.

Umuman alanyňda, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň 46 sany täze hünär boýunça talyplary kabul etmegi möwsümiň esasy aýratynlyklarynyň biri boldy. Netijede, birinji ýyllyk talyplar ilkinji gezek onlarça täze, şol sanda sanlylaşdyrmak çygrynda hünärmenleri taýýarlamak bilen gönüden-göni baglanyşykly ugurlar boýunça okuwa kabul edildi.
Ýurdumyzdaky raýat ýokary okuw mekdepleriniň ýarysyndan köpüsiniň okuw meýilnamasyna otuzdan gowrak täze hünär goşuldy.
Öňümizdäki 2020–2021-nji okuw ýylynda kyrkdan gowrak orta hünär okuw mekdebiniň talyplary on dört täze hünär ugry boýunça okuwlaryna başlarlar. Esasan, milli ykdysadyýetiň dürli ugurlaryny sanlaşdyrmak bilen baglanyşykly bäş sany täze hünär ýurduň dürli sebitlerinde ýerleşýän jemi altmyş sany başlangyç hünärment mekdepleriniň wekilçilikli ulgamynyň okuw meýilnamalarynyň üstüni ýetirdi.