Kofe biržada iň çalt gymmatlaýan harytlaryň biri bolup çykdy

Kofe biržada iň çalt gymmatlaýan harytlaryň biri bolup çykdy

Kakaodan we kofeden başlap, ösdürilip ýetişdirilýän çig mal harytlary bahasy babatda dünýäde iň çalt gymmatlaýan harytlar bolup çykdy diýip, «The Wall Street Journal» neşirine salgylanyp, Interfaks habar berýär.

Soňky aýyň içinde kakao fýuçersler ICE amerikan biržasynda 17%, ýagny metrik tonnasyna $2488-e çenli gymmatlady, şol wagtda kofe fýuçersler 14% ýokarlanyp, kilogramyna $2,47 töweregi gymmatlady. Pagta bilen şekere şertnamalar 1-nji maýdan bäri degişlilikde 10% we 19% gymmatlady.
Pandemiýanyň başynda bu harytlar lokdaunlaryň girizilmegi netijesinde ep-esli arzanlady. Mart aýynda kakao fýuçersler 17% pese gaçdy, pagta 18%, şeker 27% arzanlady. Kofe martyň ahyrynda biraz gymmatlady, ýöne mart-maý aýynyň içinde bahasynda 15%-i ýitirdi. Braziliýa, Wýetnam we Hindistan ýaly ýurtlar koronawirus ýaýrawyndan düýpli zyýan çekdiler.
Braziliýa kofeni we şekeri uly öndüriji bolup durýar. ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň maglumatlary boýunça, bu latyn-amerikan ýurdy 2019-njy ýylda 59 mln halta kofe (1 halta = 60 kg), 647 mln metrik tonna şeker çiňrigini öndürdi. Hindistan 350 mln tonna şeker çiňrigini we 29,3 mln kip pagta (pagtanyň 1 kipi – 480 funt ýa-da 217,73 kg) öndürdi.
Käbir maýa goýujylar islegleri dikeltmegiň çäginde üpjünçilik işiniň çäklendirilmegi fýuçersleriň bahasynyň ýene-de ýokarlanmagyna getirer diýip hasaplaýarlar. Bu harytlara bahalaryň ösmegine getirýän ýene bir sebäp dollaryň gowşamagydyr.