28-nji martda Türkmenabatdan Waşingtona amerikan raýatlary üçin howa gatnawy gurnalar

28-nji martda Türkmenabatdan Waşingtona amerikan raýatlary üçin howa gatnawy gurnalar

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy ABŞ dolanmak isleýän raýatlary üçin Türkmenabadyň halkara howa menzilinden Waşingtona çarter gatnawyny gurnar.
Uçuş 28-nji martda şenbe güni amala aşyrylar diýip, ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýty habar berýär. ORIENT agentliginiň habar berşi ýaly, howa gämisine şeýle hem Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn bolup ýören Latyn Amerikasynyň we Ýewropanyň käbir ýurtlarynyň raýatlary hem alnar.
Şol gün şeýle hem Türkmenabatdan Moskwa Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn bolup ýören beýleki ýurtlaryň raýatlaryny alyp gitjek gatnaw gurnalar.
Koronawirus pandemiýasy zerarly tutuş dünýä boýunça awiagatnawlaryň ýatyrylýan we şunuň bilen baglanyşykly köp sanly ýurtlarda ýola goýlan beýleki çäklendirmeleriň fonunda Türkmenistan hem beýleki ýurtlardaky öz raýatlarynyň yzyna getirilmegini gurnaýar.