Italýan alymlary “müdimilik aýnany” döretmäge ýakynlaşdylar

Italýan alymlary “müdimilik aýnany” döretmäge ýakynlaşdylar

Italýan alymlary “müdimilik aýnany” döretmek işinde üstünlik gazandylar. Täze eksperimentiň netijeleri “Science Advance” ylmy žurnalynda neşir edildi.
Dni24.com saýtynyň habar bermegine görä, Trento uniwersitetiniň alymlary kolloid aýnalaryndaky içki dartgynlylygy derňediler. Alymlar geçirilen işiň netijesiniň geljekki mehaniki häsiýetlerini sazlap bolýan materiallaryň döredilmek prosesini çaltlandyrýandygyna ynanýarlar. Birnäçe tejribeleriň netijesinde bir ugurly dartgynlylyk bilen häsiýetlenýän kolloid aýnalary alyndy. Ondaky mikroskopik bölekler bir ýere ýygnanyp, bir ugur boýunça hereket edip bilýärler. Eksperiment geçirijiler fotoapparat obýektleri üçin ulanylýan linzanyň durulygy we uly böleklere bölünýändigi bilen tapawutlanýandygy üçin adaty aýnalara meňzemeýändigini belläp geçýärler. Bu alamatlar içki güýji sazlamaga mümkinçilik berýär, täze derňewler bolsa bu materialy anyk maksatlar üçin ulanmaga mümkinçilik döreder.
Şeýle materialy almak üçin alymlar organiki madda litidin bilen suwuň garyndysynda adaty aýnalary döretmek üçin ulanylýan kremniý oksidiniň böleklerini eretdiler. 
Soňra olar alnan materialy rentgen korrelýasion spektroskopiýanyň kömegi bilen derňediler. Netijede hem täze kolloid aýnalarynyň bir ugurly dartgynlylyga eýedigi ýüze çykaryldy.
Täze aýnalar ýokary durnuklylygy bilen tapawutlanýarlar, olar günde ulanylan ýagdaýynda-da bu material onlarça ýyl, hatda asyrlar boýy hem hyzmat edip bilýär. Ýöne alymlar dartgynlylygy sazlamak endigini ýokarlandyrmak üçin eksperimentleri dowam etdirmeli.
Trento uniwersitetiniň müdiri we derňew işiniň koordinatory şeýle belläp geçýär: “Dartgynlylyga garamazdan asyrlar boýy döwülmeýän aýnany göz öňüne getirip görüň. Munuň üçin diňe dartgynlylygy sazlamagy has içgin öwrenmek gerek”.