Iň gowy teatr onlaýn taslamasy “Teatral ýyldyzy” baýragy bilen sylaglanar

Iň gowy teatr onlaýn taslamasy “Teatral ýyldyzy” baýragy bilen sylaglanar

Tomaşaçy gyzyklanmalarynyň “Teatral ýyldyzy” baýragy koronawirus pandemiýasy zerarly karantin wagtynda teatrlar tarapyndan döredilen onlaýn taslamalaryna gowşurylar. Bu barada TASS habar berýär. “Žurnalyň okyjylary iň original, döredijilikli we üýtgeşik proýektleri saýlamak, olary uzyn sanawa girizmek we tomusda bolsa ses bermek mümkinçiligine eýe bolarlar” – diýlip, baýragyň metbugat gullugynda habar berilýär.
Ýeňijiniň “Teatral ýyldyzy” baýragynyň saýtynda iýuldan dekabr aralygynda geçiriljek halkyň internet-seslenmesi esasynda saýlanyljakdygy bellenilýär. Ýeňijilere “karantine mynasyp art-jogaby üçin” baýrak gowşurylyş dabarasy 7-nji dekabrda Wahtangowa teatrynda geçiriler. “Teatral” žurnalynyň saýtynda teatr işgärleriniň karantin döwründe döreden we iş ýüzüne geçirýän proýektlerini ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar. “Proýektleriň formaty dürli görnüşde bolup biler, ýagny şadyýan selfiden başlap onlaýn-monospektakllaryna çenli. Gülkünç fleşmoblardan wirtual premýeralara çenli” – diýip, metbugat gullugynda düşündirilýär. Çäräniň ýeke-täk şerti medeniýet jogabynyň özünde pozitiwi jemlemeginden ybarat. “Teatral ýyldyzy” baýragy 2008-nji ýylda esaslandyryldy. Baýragyň iň gowy aýratynlygy iň gowy proýektlere ses bermede professional tankytçylaryň däl-de, tomaşaçylaryň gatnaşýanlygyndadyr. Özüniň döredilen wagtyndan bäri bu baýrak tas 140 dalaşgäre gowşuryldy.