Hytaý çuňlugy 10,5 müň metrden gowrak bolan täze aşa çuň guýyny burawlap başlady

  • 24.07.2023 11:30
  • 11506
Hytaý çuňlugy 10,5 müň metrden gowrak bolan täze aşa çuň guýyny burawlap başlady

Hytaý ikinji aşa çuň gözleg guýusyny burawlap başlady. Bloomberg-iň Hytaýyň Sinhua agentligine salgylanyp berýän habaryna, guýynyň taslamadaky çuňlugy 10,520 metrdir.

Guýy Syçuan çöketliginiň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýär. Bu ýer Hytaýyň esasy gaz öndürýän sebiti hasaplanýar. Täze taslamanyň maksady –aşa çuňlukdaky tebigy gaz ýatagyna ýetmek. Hünärmenler şeýle hem çöketligiň döremeginiň taryhyna düşünmäge we respublikanyň nebit-gaz pudagy üçin täze tehnologiýalaryň ösüşini çaltlaşdyrmaga umyt baglaýarlar. Guýy Hytaýyň PetroChina kompaniýasy tarapyndan burawlanýar.
Bu Hytaýda eýýäm şuňa meňzeş ikinji taslamadyr. Maý aýynyň ahyrynda ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Sinszýan sebitindäki Tarim çöketliginiň çölünde dünýäniň iň çuň şahtasyna öwrülip biljek ýerde buraw işleri başlandy. Bu taslamanyň maksatlary synag häsiýetine eýedir. Hytaýly alymlar Ýeriň içki gurluşyny we ewolýusiýasyny öwrenmek we geologiki hem-de geofiziki gözlegler üçin maglumatlary ýygnamak isleýärler. HHR täze gazylyp alynýan peýdaly magdanlary üstünlikli gözlemäge-de bil baglaýar.


21.11.2023 10:33
18969

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

30.10.2023 16:14
11724

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...

22.09.2023 15:38
5276

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

24.08.2023 17:10
12076

Hytaý Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny tizleşdirmek üçin Täjigistana maýa goýýar

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet geňeşiniň wise-premýeri He Lifen Täjigistanyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Zoir Mahmadtoir we Duşenbe şäheriniň häkimi Rustam Emomali bilen “Türkmenistan - Hytaý”...