Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy bilen telefon arkaly gürleşdi

  • 21.10.2022 14:19
  • 4848
Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy bilen telefon arkaly gürleşdi

20-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy Maulen Sagathanuly Aşimbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň barşynda türkmen-gazak parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Parlamentiň Senatynyň Başlygyny şanly sene — Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy, şeýle-de ýakynda Astana şäherinde iri syýasy çäreleriň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi, “Merkezi Aziýa — Russiýa” sammiti, Aziýada özara gatnaşyklar we ynanyşmak çäreleri boýunça Maslahatyň VI sammiti şol çäreleriň hataryndadyr. Şunda Türkmenistanyň Prezidentiniň dostlukly ýurda amala aşyran döwlet saparynyň ýokary derejesi hem-de netijeliligi aýratyn bellenildi.
Gahryman Arkadagymyz hem-de Gazagystanyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy Türkmenistanyň we Gazagystanyň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ähmiýetini belläp, kanun çykaryjylyk işinde has netijeli tejribe alyşmak üçin parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar. 2023-nji ýylyň başynda Türkestan şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň Parlamentara forumynyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde çemeleşmelerimizi ýakynlaşdyrmak üçin oňat binýat bolar diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.
Dostlukly ýurduň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyny resmi sapar bilen Gazagystana gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi.


27.01.2023 08:29
9376

Türkmenistanda deputat saýlawlaryna dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek işleri başlandy. Dalaşgärleri hödürlemek işi 2023-nji ýylyň...

25.01.2023 23:59
36050

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň töwereklerine iş saparyny amala aşyrdy

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda suwuň ähmiýeti we Garagum derýasynyň hem-de beýleki...

22.01.2023 20:22
59298

Türkmen halkynyň Milli Lideri nähili hukuklara eýe?

«Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

22.01.2023 01:14
34073

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi

Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde...