Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

  • 19.05.2022 01:30
  • 15595
Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

18-nji maýda, çarşenbe güni şanly sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň  30 ýyllygy bellenilip geçildi. Aşgabatda geçirilen baýramçylyk dabaralaryna Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Baýramçylyk çäreleri paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasyna gül goýmakdan başlandy. Ilki bilen, döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow gül dessesini goýdy. Soňra parlamentiň iki palatasynyň ýolbaşçylary — Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Mejlisiň Başlygy Gülşat Mämmedowa gül goýdular.

Çärä şeýle hem Hökümet agzalary, ministrler we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Gül goýmak dabarasy ýurdumyzyň baş baýdak meýdançasynda hem geçirildi.
Baýramçylyk mynasybetli 18-nji maýda agşam Garaşsyzlyk seýilgähinde «Aşgabat» amfiteatrynda şowhunly konsert guraldy.


28.01.2023 08:45
25287

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10515

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17577

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
42402

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...