Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

  • 19.05.2022 01:30
  • 15417
Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

18-nji maýda, çarşenbe güni şanly sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň  30 ýyllygy bellenilip geçildi. Aşgabatda geçirilen baýramçylyk dabaralaryna Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Baýramçylyk çäreleri paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasyna gül goýmakdan başlandy. Ilki bilen, döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow gül dessesini goýdy. Soňra parlamentiň iki palatasynyň ýolbaşçylary — Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Mejlisiň Başlygy Gülşat Mämmedowa gül goýdular.

Çärä şeýle hem Hökümet agzalary, ministrler we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Gül goýmak dabarasy ýurdumyzyň baş baýdak meýdançasynda hem geçirildi.
Baýramçylyk mynasybetli 18-nji maýda agşam Garaşsyzlyk seýilgähinde «Aşgabat» amfiteatrynda şowhunly konsert guraldy.


19.11.2022 09:10
6632

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3948

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6098

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

13.11.2022 23:11
18833

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...