Beýik Britaniýada gurakçylyk zerarly agyz suwunyň satuwy çäklendirildi

Beýik Britaniýada gurakçylyk zerarly agyz suwunyň satuwy çäklendirildi

Londonda Aldi supermarketi alyjylara agyz suwuny almakda çäklendirme girizdi, her adama diňe bäş çüýşä çenli agyz suwuny almaga rugsat berilýär. Bu barada The Independent habar berýär.

"Size we goňşularyňyza zerur bolan azyk önümlerini tapmaga kömek bermek üçin çäklendirmeler hökmandyr" - diýip bildirişde aýdylýar.

Angliýanyň sekiz welaýatynda yglan edilen gurakçylyk bilen bagly şu karar kabul edildi. Ýurtda howa adatdan daşary yssy, derýalaryň we suw howdanlarynyň guramagy suw ýetmezçiligine getirdi.
Ýakynda, Beýik Britaniýanyň ilatyna, suw ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin, suwa düşeninde bir minut az düşmek maslahat berildi.