SpaceX-iň raketasy bat almaga bir minutdan hem az galanda ýatyryldy

SpaceX-iň raketasy bat almaga bir minutdan hem az galanda ýatyryldy

Starlink internet-gurşaýyş ulgamynyň ählumumy torunyň orbital toplumynyň üstüni ýetirmek üçin 46 sany kiçi hemradan ybarat nobatdaky toplum bilen ýüki ýetirilen agyr Falcon 9 raketa-göterijini penşenbe güni goýbermek meýilleşdirilipdi, emma onuň bat almagyna 46 sekunt galanda bu iş goýbolsun edildi diýip, SpaceX işläp taýýarlaýjy-kompaniýa habar berýär.

Sebäbi barada hiç zat habar berilmeýär. Bu çäre bir gije-gündiz yza süýşürildi. Goýberişi ABŞ-yň Ýuwaş umman kenarýakasynyň wagty boýunça sagat 10:39-da (Aşgabat wagty bilen 22:39-da ) Kaliforniýanyň Wandenbergindäki  ABŞ-yň Kosmiki güýçleri bazasyndan amala aşyrmak göz öňünde tutulýardy.
Ol 2019-njy ýylyň maýyndan bäri Starlink taslamasynyň çäklerinde orbita goýberilen internet-hemralaryň tertip boýunça 53-injisi we şu aýdaky goýberilenleriň bolsa 4-njisi bolmalydy.
SpaceX häzirki wagta çenli jemi 2858 internet-hemra goýberdi. Olaryň bir bölegi hatardan çykdy ýa-da orbitadan çykyp gitdiler. 2,5 müňden gowrak apparat orbitada işjeň ýagdaýda galýar.  
Häzirki wagtda kompaniýa dünýäde iň iri hemra operatory hasaplanýar. SpaceX-iň maglumatlaryna görä, Starlink internet tory dünýäniň 32 ýurdunyň, şol sanda Demirgazyk Amerikanyň, Ýewropanyň, Uzak Gündogaryň we Awstraliýanyň  ulanyjylaryna elýeterdir. Pentagonyň maglumatlaryna esaslansaň, amerikan harbylary hem bu hemralaryň hyzmatyndan işjeň peýdalanýarlar.