Ýewropada öndürilýän awtoulaglara tizlik ýokarlananda duýdurýan ulgam oturdylar

Ýewropada öndürilýän awtoulaglara tizlik ýokarlananda duýdurýan ulgam oturdylar

6-njy iýundan başlap ýewropa bazaryna çykarylýan her täze model hökmany tertipde ISA - Intelligent speed assistance ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bolmaly. Ýewropa Bileleşiginiň saýtynda takyklanyşy ýaly, ulgam tizlik çäklendirmesi  goýlan ýerde tizligiň artdyrylandygy barada sürüjilere duýduryş berip durar. Emma ilkibadalar sürüjilere bu ulgamy doly öçürmäge rugsat bererler. 

ISA ulgamy ýol belgilerini tanaýjy kömekçiniň, bort nawigasiýasynyň we awtoulagyň ýerleşýän ýerini lokallaşdyrmaga mümkinçilik berýän beýleki funksiýalaryň esasynda işlär. 
Öndürijilere sürüjä tizligi ýokarlandyrandygy barada duýdurmagyň dört görnüşinden birini saýlamak teklip edildi. Başdaky ikisi juda ýönekeý -  sürüji tizligi peseldip başlamasa, barha güýçlenýän akustiki ýa-da yrgyldyly duýduryş. Üçünjisi gazyň pedalyna "baglanan": ol sürüjiniň aýagyny "itiberip", pedala basmasyny haýalladýar we netijede, tizligi peseltdirýär.
Ahyrky, dördünji bolsa - elektron "boýunbag" pisint, ýagny kömekçi ulgamlaryň özi emaý bilen awtoulagyň hereket tizligini peseldip bilýärler. Şeýle-de bolsa, duýduryşyň birinji we ikinji usullaryna sürüji ähmiýet bermän hem bilýär, üçünji we dördünji ýagdaýlarda bolsa akseleratoryň pedalyna basmagy güýçlendirmek bilen, duýduryşy öçürip bolýar.
Ulgamy tapgyrlaýyn girizmek meýilleşdirilýär, ýöne häzirlikçe ÝB onuň diňe ikinji tapgyry hakynda habar berdi: 2024-nji ýylyň iýulyndan başlap,  öndürijiler diňe bir iň soňky täze modelleri däl, eýsem, uçdantutma ähli täze awtoulaglary ISA bilen üpjünlemeli bolarlar.
Ulanyşdaky öň satylan awtoulaglara bu talabyň degişli däldigi aýratyn nygtalýar.  Awtoulaglary gerekli tizlige çenli hökmany haýallatmak düzgünini girizmek meýilleşdirilýärmi ýa dälmi, takyk aýdylmaýar.