ABŞ daşary ýurtly syýahatçylar üçin hökmany kowid barlagyny ýatyrýar

ABŞ daşary ýurtly syýahatçylar üçin hökmany kowid barlagyny ýatyrýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hökümeti ýurda gelýän syýahatçylardan koronawirus üçin hökmany PZR barlagyny tabşyrmak talabyny ýatyrýandygyny mälim etdi diýip, anna güni The Hill neşirine salgylanyp, Interfaks habar berýär. 

"ABŞ-yň kesellere gözegçilik ediş we öňüni alyş merkezleri ylmy maglumatlara esaslanyp, häzirki wagtda şeýle talaba zerurlygyň aradan aýrylýandygy barada karara geldiler" - diýip, ABŞ-yň prezidentiniň diwanynyň ýokary wezipeli wekili mälim etdi.

Şol bir wagtda ol, epidemiologik ýagdaý birden ýaramazlaşan ýagdaýynda, talabyň ýaňadan dikeldiljekdigini nygtady.
Testiň ýatyrylmagy üçin amerikan syýahatçylyk senagatynyň wekilleri has işeňňir çykyş etdiler.