Putin: "Şu ýylyň birinji çärýeginde türkmen-rus söwda dolanyşygy 45% ýokarlandy"

Putin: "Şu ýylyň birinji çärýeginde türkmen-rus söwda dolanyşygy 45% ýokarlandy"

Şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň özara söwda dolanyşygy 45 göterim ýokarlandy. Bu barada 10-njy iýunda geçirilen ýokary derejeli türkmen-rus gepleşikleriniň jemleri boýunça metbugat wekillerine ýüzlenmesinde Prezident Wladimir Putin habar berdi.

Hususan-da, Wladimir Putin Russiýanyň Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Geçen ýyl ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 865 million dollara barabar boldy. Haryt we maýa goýum alyşmalaryny, maýa goýum mümkinçiliklerini diwersifikasiýalaşdyrmagyň üstünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara topar netijeli işleýär. Ýakynda geljegi uly bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşmak hem-de iki ýurduň özara hasaplaşyklarynda milli pullary ulanmak tejribesini giňeltmek üçin bu toparyň rus tarapyndan başlygy Aşgabatda boldy.

Öz gezeginde, Prezident Serdar Berdimuhamedow: "Ykdysady hyzmatdaşlyk diňe bir energetika ulgamyna däl, eýsem, senagat, ulag, düzümleýin gurluşyk we beýleki ulgamlara hem degişlidir. Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan awtoulaglaryň, deňiz we awiatehnikalaryň köp mukdaryny satyn almak bilen bir hatarda, Russiýanyň kompaniýalaryna ýurdumyzyň çägindäki iri ykdysady taslamalaryň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmaga mümkinçilik berýär" diýip nygtady.