Eýranyň nebit eksportyndan gazanan girdejisi 60% ýokarlandy

Eýranyň nebit eksportyndan gazanan girdejisi 60% ýokarlandy

Häzirki eýran senenama ýylynyň (2022-nji ýylyň 20-nji martynda başlady) ilkinji iki aýynda Eýranyň nebit eksportyndan gazanan girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 60%-den gowrak ýokarlandy. Bu barada Eýranyň Nebit ministrliginiň jemgyýetçilik aragatnaşyklary boýunça bölümi habar berdi diýip, Yslam Respublikasynyň habarlar agentligi belleýär.

“Nebitiň, gaz kondensatynyň, tebigy gazyň, nebit önümleriniň, nebithimiýa önümleriniň eksportyndan gelen walýuta girdejisi ýurduň şu ýylynyň ilkinji iki aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 60% ýokarlandy” – diýip, ministrlik habar berýär.
“Geçen ýylyň ilkinji iki aýynda nebithimiýa senagatyndan gelen girdeji 1,5 mlrd dollar boldy, şu ýylyň ilkinji iki aýynda bolsa 2,450 mlrd dollara ýetdi” – diýlip, habarda aýdylýar.

27-nji aprelde Eýranyň Merkezi bankynyň başlygy Ali Salehabadi Eýranyň eksportdan, hususan-da, nebit satuwyndan girdejini doly alýandygyny aýtdy. Ol häzirki eýran ýylynyň birinji aýynda walýuta girdejisi ugrunda gowy netijeleriň gazanylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy.
Yslam Respublikasynyň Merkezi bankynyň başlygy 13-nji administrasiýada çig nebitiň önümçiliginiň 2018-nji ýyldaky sanksiýadan öňki derejä ýetendigini hem aýtdy.