Bütindünýä banky Owganystana kömek üçin doňdurylyp goýlan 1 mlrd dollardan gowrak puly herekete girizmegi karar etdi

Bütindünýä banky Owganystana kömek üçin doňdurylyp goýlan 1 mlrd dollardan gowrak puly herekete girizmegi karar etdi

Sişenbe güni Bütindünýä bankynyň direktorlarynyň maslahaty Owganystany goldamaklyga niýetlenen doňdurylan 1 mlrd $-dan gowrak pul serişdesini  ynsanperwerlik kömegini berýän edaralaryň we guramalaryň bir toparyna bermegi karar etdi. Bu barada BB saýtynda çap edilen beýannamada habar berilýär.

Agzalan serişdeler «Taliban» radikal hereketi (Russiýada gadagan edilen) tarapyndan düzülen «wagtlaýyn hökümetiň gözegçiliginiň çäginden daşda bolar» diýip resminamada bellenýär. Onda teswir berlişine görä, serişde dürli maksatnamalara, şol sanda bilim, oba-hojalyk, saglygy goraýyş ulgamyndaky maksatnamalara amal etmeklige gönükdiriler.

2021-nji ýylyň dekabrynda BB direktorlarynyň maslahaty Owganystany goldamaklyga niýetlenen doňdurylan serişdelerden 280 mln dollary ynsanperwerlik kömegini edýän iki edara geçirmegi karar etdi. Şol agzalan edaralar Bütindünýä azyk maksatnamasy (BAM) we BMG-niň Çagalar gaznasydyr (ÝUNISEF).