Aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasynda” ýyldyzy aldy

Aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasynda” ýyldyzy aldy

Asly Meksikadan bolan amerikaly aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasyndan” ýyldyz aldy. Bu barada People žurnalyna salgylanyp, lenta.ru habar berdi.

Dabara aktýor Adam Sendler, şeýle hem Haýekiň Marveliň “Ölmezekler” atly täze filmi boýunça kärdeşleri - režissýor Hloýa Çžao we filmde esasy keşpleriň birini janlandyrýan Kumeýl Nanjiani dagylar gatnaşdy diýip, habarda aýdylýar.

“Başyna baran her işiňizde iň gowusy boluň. Has-da kämilleşmäge çalyşyň. Edýän işiňizden lezzet aljak boluň. Yhlasly işläň. Taýýarlanyň. Kim näme diýse diýibersin. Ýöne iň esasysy, haçan-da bir işiňiz başa barmanda, özüňizi diňlemäň" diýip, 55 ýaşly aktrisa öz çykyşynda aýtdy.

Salma Haýek häzire çenli 30-dan gowrak filmde çykyş etdi. Ol 2002-nji ýylda çykan “Frida” filmindäki roly üçin iň oňat aktrisa diýen ugur boýunça "Oskar" baýragyna dalaşgär görkezildi we bu babatda asly Meksikadan bolan ilkinji aktrisa boldy.