Facebook kompaniýasy adyny üýtgedýär, indi ol «Meta» bolar

Facebook kompaniýasy adyny üýtgedýär, indi ol «Meta» bolar

Facebook amerikan kompaniýasy adyny «Meta» diýip üýtgedýär. Bu barada onuň esaslandyryjysy Mark Sukerberg onlaýn tanyşdyrylyş çäresinde aýtdy diýip, TASS habar berýär.

«Indi biz Meta diýlip atlandyrylýarys» diýmek bilen, ol rebrendinge garamazdan, «kompaniýanyň wezipesiniň öňküligine galýandygyny – adamlary birleşdirmekdigini» sözüniň üstüne goşdy. Kompaniýanyň täze logotipi gök reňkde şekillendirilen tükeniksizlik belgisi bolar.

Sukerbergiň aýtmagyna görä, häzirlikçe ähli programmalar we brendler, adybir sosial ulgamdan başga-da, Instagram foto hyzmaty we WhatsApp messenjeri öňküligine galar, ýöne “wagtyň geçmegi bilen ulanyjylara beýleki önümleri ulanmak üçin, Facebook gerek bolmaz (sosial ulgam hökmünde – TASS)”. 

Facebook-yň esaslandyryjysy korporasiýanyň täze adynyň grek sözünden gelip çykyp, “soň” manyny berýändigini we kompaniýanyň hemişe ösmek üçin giňişliginiň bardygyna güwä geçýändigini düşündirdi. Öň, tanyşdyrylyş çäresiniň çäginde ol wirtual we üsti ýetirilen hakykat elementlerini öz içine aljak “metaälem” diýlip atlandyrylýan konsepsiýa barada gürrüň berdi. Ol mysal hökmünde ulanyjynyň bir wagtyň özünde hem janly, hem wirtual giňişlikde bolýan konserte nähili gatnaşyp biljekdigini görkezdi. 

Kompaniýanyň saýtynda onuň indi “Meta” diýlip atlandyrylýandygy, metbugat relizinde bolsa ähli serwisleriň belgisiniň täze logotipe öwrülýändigi barada bildiriş ýerleşdirildi. Adynyň üýtgedilmegi esasynda Facebook-yň paýnamalary Nýu-Ýorkuň elektron fond biržasynda birnäçe minutda açylyş derejesi üçin ($10,32) 3,31% ýokarlandy. 

Kompaniýanyň pikiriçe, täze at diňe bir programmalaryň däl, eýsem üsti ýetirilen hakykat gurluşlarynyň tutuş toplumyny birleşdirjek, saýlanyp alnan “metaälem” konsepsiýasynyň dowamy bolar. Bu pikirleriň hemmesini durmuşa geçirmek üçin täze guramanyň işi iki topara bölner: birinjisi eýýäm işleýän serwisler bilen meşgullanar, ikinjisi täze platformalary we tehnologiýalary işläp düzmek üçin meýdança bolar.