Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi

Şu gün, 25-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky «Ruhyýet» köşgünde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Döwletli çäräni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow alyp  bardy. Maslahatyň gün tertibini yglan edip, türkmen Lideri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi we Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ösüşinde gazanylan taryhy üstünlikler hem-de geljek üçin maksatlar, wezipeler, ileri tutulýan ugurlar hakynda söz sözledi.

Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň aýratynlyklary, ykdysady ösüşiň görkezijileri we mümkinçilikleri, ýaş nesilleri giň dünýagaraýyşly, çuňňur bilimli edip terbiýelemegiň baş maksatlaryň biridigi hakda nygtap geçdi. Ösüşiň häzirki belent derejesi bilen çäklenmän, ýene-de täze sepgitlere tarap aýgytly hem-de ynamly öňe ilerlemelidigini aýtdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan raýatlary sylaglamak hakynda resminamalara gol çekdi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen meşhur diplomat Çynar Täjiýewna Rustamowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent ada mynasyp boldy.