Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlygyň depgini ýokary derejede

Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlygyň depgini ýokary derejede

3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Mejlisiň başynda, ilki bilen, Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň maglumatlary diňlenildi.

Bellenilişi ýaly, bu möhüm çäräni geçirmek üçin häzirki wagtda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine ýurdumyzyň özygtyýarlylygynyň 30 ýyllygy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy ösdürmekde gazanylan taryhy üstünlikler, geljek üçin esasy maksatlar we wezipeler ýaly meseleleri girizmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda Mejlis, Ministrler Kabineti, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerli häkimiýet edaralary bilen bilelikde guramaçylyk we beýleki meseleleri çözmek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar.

Habarlary diňläp, döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli meseleleri öz wagtynda we toplumlaýyn çözmegiň ähmiýetini belledi.