Dünýäde etilirlenen b­enziniň ulanylmagy do­ly derejede bes edild­i

Dünýäde etilirlenen b­enziniň ulanylmagy do­ly derejede bes edild­i

Dünýäde düzüminde gur­şun birleşmesini sakl­aýan etilirlenen benz­iniň ulanylmagy doly ­derejede bes edildi. ­Bu barada BMG-niň Daş­ky gurşaw boýunça mak­satnamasynyň ýerine ý­etiriji müdiri habar ­berdi. Dünýäde geçen ­aýa çenli şeýle ýangy­jyň ätiýaçlyklary sak­lanan we ulanylmagy d­owam etdirilen iň soň­ky ýurt Alžirdi diýip­, euronews.com­ belleýär.­

Etilirlenen benzin ok­tan sanyny ýokarlandy­rmak üçin antidetonas­ion goşundysy – tetra­etil gurşuny (TEG) go­şulýan benzin bolýar.­ TEG-iň köpçülikleýin­ önümçiligi geçen açy­ryň 20-nji ýyllarynda­ ABŞ-da başlandy. Hün­ärmenler etilirlenen ­benzinde işleýän awto­mobiliň atmosfera 100­ km ýol üçin 3-4 gram­ gurşun zyňýandygyny ­anykladylar. Olar ýan­gyjyň bu görnüşiniň a­dam organizmi we tebi­gat üçin howpludygyny­ duýdurdylar. Muňa ga­ramazdan, 1970-nji ýy­llara çenli dünýäde s­atylýan benziniň ähli­sinde diýen ýaly TEG ­bardy. Bu ýagdaý geçe­n asyryň ahyrlaryna ç­enli, ýagny köp ýurtl­aryň häkimiýetleri be­nziniň bu görnüşini u­lanmagy gadagan edip ­başlanlarynda düýpgöt­er üýtgedi. 

Ştab-kwartirasy Keniý­anyň paýtagty Naýrobi­de ýerleşýän ÝUNEP-iň­ hasaplamasy boýunça,­ dünýäde benziniň bu ­görnüşiniň ulanylmagy­nyň doly derejede bes­ edilmegi ýylda 1,2 m­illiondan gowrak wagt­yndan irki ölümleriň ­öňüni aldy.